• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

 • Telefoon 050 711 52 60

 • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Eindejaarstips

 


Welke zaken kun je nog regelen voor het einde van het jaar. Hierbij een aantal aandachtspunten per onderdeel. Als u hier vragen over heeft kunt u altijd even contact met ons opnemen.

 

Tips voor de IB-ondernemer

 • Het vpb-tarief gaat omlaag voor winsten tot € 245.000,-- van 16,5% naar 15%. En de zelfstandigenaftrek die nu nog € 7.030,-- bedraagt, wordt de komende jaren afgebouwd tot Het vpb-tarief gaat omlaag voor winsten tot € 245.000,-- van 16,5% naar 15%. En de zelfstandigenaftrek die nu nog € 7.030,-- bedraagt, wordt de komende jaren afgebouwd tot € 3.240,--. Twee goede redenen om eens te onderzoeken of een B.V. om fiscale redenen misschien niet een stuk aantrekkelijker is geworden;
 • Beoordeel of het wenselijk is om in 2020 of in 2021 te investeren. In 2021 komt er een nieuwe BIK-regeling. Dan kan investeren in 2021 voordeliger zijn.
 • Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf investeringsaftrek heeft ontvangen, geldt dat bij verkoop binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond, een desinvestesteringsbetaling verschuldigd is. Ter voorkoming van deze betaling kan het wenselijk zijn niet in 2020 te desinvesteren maar bijvoorbeeld pas in januari 2021.Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf investeringsaftrek heeft ontvangen, geldt dat bij verkoop binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond, een desinvestesteringsbetaling verschuldigd is. Ter voorkoming van deze betaling kan het wenselijk zijn niet in 2020 te desinvesteren maar bijvoorbeeld pas in januari 2021.
 • De wettelijke bewaartermijn voor uw administratie is zeven jaar. Dit betekent dat u de administratie over 2013 en eerdere jaren kunt afvoeren. Houd daarbij in het achterhoofd dat deze termijn niet geldt voor de BTW ten aanzien van onroerende zaken. Deze is tien jaar.

Tips voor de DGA

 • Heeft u als dga een rekening courant overeenkomst met uw eigen bv, let dan op het saldo. Als het saldo van de rekening courant in het hele kalenderjaar namelijk niet hoger is geweest dan € 17.500,-- hoeft u geen rente te berekenen. Let wel op: hierbij kijkt de fiscus dus niet alleen naar het bedrag aan het begin en aan het eind van het jaar;
 • Wilt u een hoger loon, keer dan dividend uit. Dat heeft te maken met het tariefverschil tussen de IB aan de ene kant en het gecombineerde tarief van VPB en dividendbelasting aan de andere kant.
 • Het uitkeren van dividend is in 2020 voordeliger dan in 2021 omdat het tarief gaat stijgen van 26,25% naar 26,9%. U moet wel even een uitkeringstoets doen,  anders moet wellicht worden terugbetaald of kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld;
 • Als u geld heeft geleend van de bv moet er een zakelijke overeenkomst met zekerheid en een zakelijke rente zijn overeengekomen. In 2023 mag u nog maximaal € 500.000,-- van uw bv lenen. Een uitzondering geldt voor leningen voor een eigen woning;
 • Heeft u geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en dit bedrijfsmiddel heeft u nog niet in gebruik genomen en ook nog niet betaald, betaal dan dit jaar nog minstens een bedrag dat even hoog is als het bedrag van de investeringsaftrek. Doet u dit niet, dan krijgt u dit jaar de investeringsaftrek niet uitbetaald en wordt deze doorgeschoven naar volgende jaren. Bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel krijgt u dit jaar dus maximaal het bedrag dat u betaald heeft aan investeringsaftrek;
 • Als uw partner niet werkt kunt u dividend laten uitkeren uit uw bv en deze aan uw partner toerekenen. Hierdoor kan uw partner gebruikmaken van de heffingskortingen in de IB en is de uitkering vrijwel belastingvrij.

Tips voor de BTW

 • U mag de BTW op oninbare vorderingen terugvragen op het moment dat vast is komen te staan dat uw debiteur de factuur niet betaalt, maar dat is in ieder geval zo een jaar na de uiterste betaaldatum van het gefactureerde bedrag.
 • Een van de factuureisen is dat de NAW-gegevens van de afnemer op de factuur vermeld moeten zijn. Bij veel bonnen zal dit niet altijd het geval zijn. Is daarom de btw op deze bonnen niet aftrekbaar? Voor bonnen tot € 100,-- (inclusief BTW) kunt over het algemeen de BTW gewoon aftrekken, ook als uw NAW gegevens niet op deze factuur vermeld zijn. Op de bon moeten dan wel de volgende gegevens vermeld zijn: datum, NAW gegevens van de leverancier / dienstverrichter, het product of de dienst, het BTW bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit BTW bedrag kan worden berekend. Ontbreken uw NAW-gegevens op een bon van € 100,-- of meer, dan kunt u de BTW toch aftrekken als door de wijze van betalen te achterhalen is dat u de afnemer van de levering/dienst bent. Betaal daarom met bankpas, creditcard of brandstofpas.
 • Heeft u investeringsgoederen waarbij de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik aan het eind van het boekjaar afwijkt van de verhouding waarin de aankoop-BTW oorspronkelijk in aftrek is gebracht? Dan moet u de oorspronkelijk door u afgetrokken BTW op basis van dit verschil herzien. Dit geldt vijf jaar voor roerende zaken en tien jaar voor onroerende zaken.

Tips voor de BV

 • Sluit u het jaar 2020 af met een verlies dan kunt u het corona gerelateerde verlies uit dit jaar versneld verrekenen met de winst uit 2019 door een coronareserve te vormen. Voor nadere voorwaarden moet u even contact met ons opnemen;
 • Het tarief voor de VPB daalt in 2021 tot 15% (tot een winst van € 245.000,--). Het wordt dus steeds aantrekkelijker om winsten over meerdere bv’s te verdelen en de fiscale eenheid voor de VPB op te heffen. Als u de fiscale eenheid wilt verbreken per 1 januari 2021, moet u dat verzoek uiterlijk 31 december 2020 indienen. Het is wel verstandig één en ander vooraf nog door te spreken, aan het verbreken van een fiscale eenheid kunnen wat haken en ogen zitten.
 • De belastingrente die de Belastingdienst in rekening brengt is vanwege corona vanaf 1 juni 2020 op 0,01% gesteld. Tot die datum betaalde u dus nog 8%. Vanaf 1 oktober2020 bedraagt deze 4%. Om te voorkomen dat uw bv deze rente moet aftikken, moet u checken of de door u ontvangen voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Voor 2020 geldt dat als u voor 1 mei 2021 een voorlopige aanslag vpb aanvraagt er geen belastingrente verschuldigd is. Dient u de VPB-aangifte voor 1 juni 2021 in en deze wordt niet aangepast, dan bent u geen belastingrente verschuldigd.

Tips voor de werkgever

 • Toets de vrije ruimte. Aan het einde van het jaar moet u toetsen of u de vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000,-- en 1,2% erboven van de fiscale loonsom van al uw werknemers overschrijdt. Als u eindheffing moet betalen, doet u dat uiterlijk bij de aangifte over het tweede tijdvak van 2021. Volgend jaar is het percentage van de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000,--. Boven deze som gaat het percentage van 1,2% naar 1,18%.
 • LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere of (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen. U moet in de aangifte loonheffingen aangeven voor welke werknemers u recht meent te hebben op een LKV. Voor alle LKV-werknemers moet u in het bezit zijn van een doelgroep verklaring, die u uiterlijk drie maanden na indiensttreding of herplaatsing moet hebben aangevraagd.
 • Als werknemers in een auto van de zaak rijden, hoeft u alleen een loonbijtelling te doen als zij de auto meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruiken. Als u geen bijtelling toepast, moet u in het bezit zijn van een kopie van de vereiste “Verklaring geen privégebruik auto” van de fiscus of een andere vorm van bewijs;
 • Voor de WKR moet u voor vaste kostenvergoedingen verplicht voorafgaand aan het geven ervan een steekproef doen. Deze kostenvergoeding geven kan alleen als u: het bedrag aannemelijk maakt; kostenpost en vrijstelling omschrijft; een schatting van het bedrag geeft en de vergoeding van tijd tot tijd onderzoekt;
 • Het omzetten van een deel van de loonsverhoging, bonus of eindejaarsuitkering in een onbelaste kostenvergoeding kan voordelig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding woon-werkverkeer of kosten van studie. Overleg wel met de werknemer. Het omzetten heeft gevolgen voor de grondslag van de SV wetten;
 • Producten uit uw eigen bedrijf kunt u voordelig aan uw werknemers verkopen of geven. De korting is maximaal 20% van de waarde van het product met een maximum van € 500,-- per werknemer.

(Bron: Rendement november 2020).

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons